תנאי שימוש

1.            הוראות כלליות

 1.1.               תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר האינטרנט ui.co.il ו/או ביישומים ו/או אירועים ו/או שירותים מקוונים אחרים המוצעים ו/או מסופקים על ידי מפעילת האתר בהם הם מוצגים (להלן: "האתר").

 1.2.               אם אינך מסכים לאיזה מתנאי השימוש באתר אל תעשה כל שימוש באתר.

 1.3.               הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") על כל פעולה המבוצעת באמצעות האתר ועל כל שירות מקוון במלואו או בחלקו, המסופק על ידי חברת יו איי- הנדסת אנוש בע"מ, ח.פ. 512834250, כתובת, אריה רגב 7 נתניה ו/או באמצעותה ו/או באמצעות מי מטעמה, בתשלום או שלא בתשלום (להלן: "מפעילת האתר").

 1.4.               האתר ו/או השירותים עשויים לכלול תכנים שונים המסופקים על ידי משתמשים ו/או גורמים אחרים ומסופקים באחריותם הבלעדית. מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל דרך לתכנים המסופקים על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים כאמור (להלן: "תכנים של צדדים שלישיים").

 1.5.               שינויים בתנאי השימוש באתר: תנאי השימוש באתר ניתנים לשינוי בכל עת על ידי מפעילת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה. התנאים הקובעים הם כפי שיהיו במועד השימוש.

 1.6.               פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

 1.7.               התקשרות בין עוסק לעוסק. לקוחות החברה הם ארגונים ועסקים ושירותי החברה מיועדים עבורם. לבקשת הלקוח, חלק מהשירותים עשויים להיות מסופקים עבור עובדים ו/או שותפים עסקיים של לקוחות החברה. משתמשים כאלה ייראו כשלוחיו של הלקוח שרכש עבורם את השירותים או שילם עבור השתתפותם. חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו אינם חלים על השימוש באתר או בשירותים.

 1.8.               דיוור פרסומי. בהרשמה כללית לאתר או בהרשמה לשירות מסוים אתה רשאי לתת הסכמה לקבל הצעות, דברי פרסומת ודיוורים שונים מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. תוכל להסיר את עצמך בכל עת באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בכל דיוור או על ידי משלוח הודעה במייל לכתובת: . הסרה תבוצע תוך 10 ימי עסקים. הסרה באמצעות הקישור תבוצע אוטומטית.

 

2.             קניין רוחני

 2.1.               כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר או כלולים בשירותים, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר ולוגואים, הינם בבעלות בלעדית של בעלי הזכויות ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 2.2.               בהעלאת תכני משתמש לאתר או במסגרת השירותים, לרבות השתתפות בכנסים מקוונים, מעניק המשתמש למפעילת האתר רישיון בלתי מוגבל, בלתי מותנה ובלתי הדיר להציג את התכנים באתר, ברשת ובכל דרך אחרת. אין באמור בכדי לגרוע מזכויות המשתמש באותם תכני משתמש שהועלו על ידו כדין ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.

 2.3.               אין לראות בהצגת תכנים ו/או בטיפול בהם ו/או הצגתם או פרסומם באתר משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר.

 2.4.               מפעילת האתר רשאית להציג את התכנים ו/או חלקם באופן אוטומטי וכפי שהם (AS-IS) ללא בדיקה. מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים לרבות הפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

 

3.             נוהל הודעה והסרה

 3.1.               מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן המוצג באתר, לרבות תכני משתמשים ו/או כל חלק מהם, ללא הודעה מוקדמת, לרבות עד לבדיקה ממצה של טענות צד ג', זאת בהתאם לנוהל "הודעה והסרה" כמקובל ברשת האינטרנט. מובהר כי אין באמור בכדי להטיל על מפעילת האתר אחריות או חובה כלשהי כלפי מעלי התכנים ו/או צד ג' כלשהו.

 3.2.               מפעילת האתר תהא רשאית למסור את פרטיו של האחראי לתוכן משתמש כזה או אחר לצדדים שלישיים. עם מסירת פרטים כאמור תהא מפעילת האתר משוחררת מכל חבות ו/או אחריות בקשר לתכני המשתמש המפרים לכאורה כאמור. מובהר כי אין באמור בכדי להטיל על מפעילת האתר אחריות או חובה כלשהי כלפי מעלי התכנים ו/או צד ג' כלשהו.

 3.3.               מפעילת האתר עשויה לפרסם תמונות של קהל משתתפים. משתתף שמעוניין שתמונתו מטושטש יכול לפנות בבקשה מתאימה אל: .

 

4.             מיאון אחריות והגבלת אחריות

 4.1.               מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שעשוי להגרם בקשר עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים, לרבות ובפרט בכל הקשור לתכנים שהועלו לאתר על ידי צדדים שלישיים.

 4.2.               מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות, ו/או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט המקומית או העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.

 4.3.               מפעילת האתר לא תישא באחריות לפעילות משתמשי האתר או כל גורם שאינו בשליטתה.

 4.4.               מפעילת האתר לא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים באתר ו/או מציגים ו/או מובילים אל אתרים אחרים.

 4.5.               אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת לתמורה ששולמה לה בפועל בגין השירות נשוא הדרישה.

 4.6.               מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

5.             הדין החל והוראות נוספות

 5.1.               רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה ב פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחוייבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד המשתמש. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

 5.2.               פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלה ו/או כל פעולה או סכסוך הקשורה באתר ו/או התכנים המוצגים בו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

 

ניתן לפנות אלינו לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ולמתן הודעה למפעילת האתר בקשר להפרה או כל תלונה אחרת לגבי תכני משתמשים (לרבות נוהל הודעה והסרה) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני או .

 

 נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 14.6.2021.

  

מדיניות פרטיות

1.             למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר, ייאגרו במאגרי המידע של מפעילת האתר ברישומו לאתר, המשתמש מאשר למפעילת האתר לאגור מידע כאמור, ככל שיידרש, מידע כאמור בין חברות שונות המוחזקות על ידי מפעילת האתר ו/או מחזיקות במפעילת האתר.

2.             במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מערכת, עדכונים ו/או תזכורות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר. מובהר כי הודעות אלה כוללות דיוורים לקראת ואחרי אירוע מתוכנן, הכוללים תכנים ומידע של צדדים שלישיים.

3.             בהרשמה כללית לאתר או בהרשמה לשירות מסוים אתה רשאי לתת הסכמה לקבל הצעות, דברי פרסומת ודיוורים שונים מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, כמשמעותם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. במקרה של בקשת הסרה יחולו ההוראות הבאות.

            3.1.              בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: כל משתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר או של שירות ספציפי, באמצעות לחיצה על קישור ההסרה הנמצא בתחתית כל הודעת מייל.

            3.2.              בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: כל משתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך ו/או לשימושך באתר או בשירותים, למעט תיעוד בקשת המחיקה עצמה.

4.             מידע אנונימי. מפעילת האתר תהא רשאית לאסוף מידע שאינו מקושר למשתמש מסוים, באופן אנונימי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, לרבות מסירתו לגורמים אחרים.

5.             האתר או השירותים עשויים לעשות שימוש בקבצים קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילת האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך ("cookies"). אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או למחוק אותן באמצעות הדפדפן שלך.

6.             מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירותים.